Ριζομηρίου Medi
Κλάση 1, κλειστά δάκτυλα
Χρώμα: μπέζ

Ενδείκνυταi για:

Πρωτοπαθείς καί δευτεροπαθείς κιρσούς
Κιρσούς καί οιδήματα κατά την διάρκεια της κύησης
Γιά προφύλαξη σε παθήσεις των φλεβών.
Ανεπάρκεια κεντρικής φλέβας
Θρομβοφλεβίτιδα (επιπολής) καί κατάσταση μετά από θεραπευμένη φλεβίτιδα
Προληπτικά για θρόμβωσης καί έπειτα από θρόμβωση
Μεταθρομβωτικό σύνδρομο
Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια των σταδίων Ι έως ΙΙΙ κατά Widmer
Μετεγχειρητικά καί μετατραυματικά οιδήματα
Λεμφοιδήματα καί λιποιδήματα
Κυκλικά ιδιοπαθή οιδήματα
Αγγειοδυσπλασία
Σε υποστήριξη της σκληρυντικής θεραπείας, μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στις φλέβες
Συμφορητικές καταστάσεις λόγο ακινητοποϊησης ( αρθρογενή συμφορητικό σύνδρομο, παρέσεις καί μερική πάρεση του άκρου)
54,00 €